iMEDICAL CARE înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și ia în serios protecția și securitatea datelor colectate și respectă prevederile legale în vigoare (Legea UE 2016/679). Administratorii site-ului iMEDICAL CARE au luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja și securiza toate datele utilizate de operațiunile iMEDICAL CARE și vor actualiza aceste măsuri în cazul unor modificări legislative sau tehnologice. Oferim mai multe detalii despre modul în care colectăm și utilizăm datele personale ale vizitatorilor și clienților noștri și despre modul în care intervenim în aceste operațiuni.

       În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau, pe scurt, „RGPD”, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 

 1. Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

CARE MANAGEMENT SRL.,persoană juridică română, cu sediul social in mun. București, Șos. Mihai Bravu 123-135, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15993/2021, CUI 44912378 ,Tel: 0733065940.

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În cazul în care sunteți pacient iMEDICAL CARE:

 • Informații generale (date de identificare): nume, prenume, data nașterii, sex, naționalitate, vârstă, CNP, adresa de domiciliu sau de reședință, e-mail, telefon, loc de muncă (dacă este cazul), copie certificat de naștere, copie C.I., semnătură, iar în cazul în care veți fi internat, datele de identificare ale aparținătorului (nume, prenume, grad de rudenie, telefon);
 • Date generale: greutate, înălțime, calitatea de fumător ori nefumător, grupa sanguină, RH, istoric medical, scrisori medicale, alergii, simptomatologie, diagnostic, antecedente (heredocolaterale, fiziologice și patologice), tipul intervenției, acte ce țin de activitatea medicală, cum ar fi: recomandare medic familie ori medic specialist, raport medical, cod diagnostic, tipul de program prin care vine pacientul (management boală cronică/acută), semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS sau de asigurat în sistemul privat (în cazul societăților de asigurări private de sănătate), nr. card de sănătate, card de identificare oferit de compania asiguratoare (după caz), decont cheltuieli și documente medicale din timpul spitalizării (după caz), investigații efectuate, ziua și ora internării, rezerva și pat pacient (în cazul în care veți fi internat), bilet externare, ora și ziua externării, ziua/ora/locația recoltării probelor, diagnostic prezumtiv, informații evoluție stare de sănătate, alergii, medicație prescrisă pentru diverse patologii, informații medicale în urma realizării consultului, talon pensie (după caz);
 • Date privind prestarea serviciilor medicale de pediatrie: nume și prenume minor, sex, vârstă, data nașterii, copie certificat de naștere minor, dosar medical pediatric, certificat vaccinări;
 • Date privind analizele: data și ora programării, date privind consultațiile și analizele, data, ora și locația recoltării, codul de proba, radiologie imagistică s.a.m.d., rezultate analize;
 1. Dacă vizitați site-ul iMEDICAL CARE:

Date referitoare la profilarea utilizatorilor website-ului iMEDICAL CARE conform Politicii de Cookies pe care o puteți accesa aici: IP, date de trafic, date de geolocalizare, dispozitiv utilizat, sistem de operare, cuvinte cheie căutate de utilizatorii interesați de acestea.

 1. De unde obținem datele cu caracter personal?

În general, datele cu caracter personal pe care le procesăm sunt obținute în mod direct de la dumneavoastră în momentul solicitării serviciilor medicale.

 1. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către iMEDICAL CARE în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • Încheierea și executarea contractelor de prestare servicii medicale pentru pacientul adult și servicii medicale de pediatrie.
 • Efectuarea programărilor în unitatea iMEDICAL CARE prin serviciul telefonic, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații și externare; pentru servicii medicale de pediatrie, și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient în parte, precum și pentru întocmirea și ținerea evidențelor programărilor și a bazei de date a pacienților în sistemele IT (tehnologia informației);
 • Gestionarea sistemelor de comunicații și a sistemelor IT, efectuarea de raporturi de audit, gestionarea securității bazelor de date și a tuturor sistemelor IT;
 • Efectuarea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate sau de către asiguratorul extern (după caz);
 • Întocmirea documentelor fiscale și încasarea sumelor de plată de la pacienți persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor emise de furnizori și realizarea plății acestora;
 • Realizarea evidenței serviciilor medicale, evidența programărilor în aplicațiile IT, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea pacienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, încheierii și executării contractelor cu Centrele externe care efectuează examinarea pacienților, arhivarea documentelor medicale pentru radiologie imagistică (RMN, CT, radiografii ș.a.), întocmirii fișelor de consum, controlului accesului vizitatorilor în salonul iMEDICAL CARE.
 • Reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată și a autorităților publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor, după caz;
 • Scopurile legate de cercetarea științifică și promovarea soluțiilor medicale inovatoare prin realizarea de fotografii și/sau filmări în cadrul diferitelor intervenții medicale chirurgicale ori non invazive;
 • Desfășurarea activității de promovare către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic sau sms, în scopuri de marketing direct;
 • Promovarea serviciilor prin utilizarea imaginilor (fotografiilor și/sau filmărilor) pacienților și medicilor (pe website, Facebook, Instagram sau alte mijloace de comunicare online);
 • Scopuri legate de marketing, de promovarea și vânzarea serviciilor oferite de iMEDICAL CARE, în cadrul evenimentelor organizate de iMEDICAL CARE, ori la care iMEDICAL CARE este participant;

ATENȚIE! În cazul în care iMEDICAL CARE va dori să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele declarate inițial, vi se va transmite o notă de informare separată, în care vi se va detalia scopul ulterior al prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, precum și perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, împreună cu orice alte informații utile în legătură cu prelucrările ulterioare pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul în mod liber, în cunoștință de cauză și în mod expres pentru fiecare operațiune de prelucrare în parte (dacă prelucrarea respectivă este condiționată de obținerea consimțământului expres al dumneavoastră).

 1. Care sunt temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal?
 • Efectuarea de demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) teza a II-a din RGPD);
 • Executarea contractelor de prestări servicii medicale, la care pacienții sunt parte (art. 6 alin. (1) lit. b) teza I din RGPD);
 • Îndeplinirea unor obligații legale de către iMEDICAL CARE (art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD);
 • Interesul legitim al iMEDICAL CARE (art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD), cum ar fi: organizarea întregii activități a iMEDICAL CARE pentru îndeplinirea obiectului de activitate; identificarea pacienților în momentul prezentării lor pentru programare sau urgență medicală; evidența serviciilor medicale; evidența programărilor în aplicațiile IT; soluționarea reclamațiilor și a cererilor primite din partea pacienților sau altor persoane vizate; controlul accesului vizitatorilor în salon; demararea și desfășurarea litigiilor pe rolul instanțelor de judecată și (eventual) al altor autorități publice; proceduri de recuperare a creanțelor;
 • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare, atunci când este acordat expres, liber și necondiționat, în situații punctuale cum ar fi, spre exemplu, prelucrările în scop de marketing (art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD).
 1. Păstrarea datelor

Noi păstrăm informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastra în cazul în care avem un motiv profesional legitim în acest sens (de exemplu, pentru a vă oferi un serviciu pe care l-ați solicitat sau pentru a ne conforma cerințelor legale, fiscale sau contabile aplicabile).

Când nu avem un motiv profesional legitim pentru a vă prelucra informațiile cu caracter personal, le vom șterge, anonimiza sau, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, pentru că informațiile dvs. cu caracter personal au fost stocate în arhivele de rezervă), atunci vă vom păstra în siguranță informațiile cu caracter personal și le vom izola față de orice prelucrare ulterioară, până când este posibilă ștergerea.

 1. Căror entități vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal?

În anumite condiții expres reglementate, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către iMEDICAL CARE, prin intermediul unor Persoane împuternicite ori în comun cu alte societăți, în acest caz, fiind vorba despre o relație de tipul operatori asociați, care vor stabili în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, conform dispozițiilor art. 26 din RGPD.

În unele situații, vor putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorii de servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizorii de servicii și sisteme IT, diverși partenerii contractuali. De asemenea, se vor putea transmite datele dumneavoastră către avocați, contabili, auditori sau alți profesioniști care au obligația păstrării secretului profesional.

În vederea asigurării serviciilor medicale complete, datele dumneavoastră vor fi furnizate medicilor colaboratori ori clinicilor și laboratoarelor partenere, cu care există încheiate acorduri de confidențialitate.

Pentru raportările către autoritățile statului, potrivit obligațiilor legale în vigoare, va fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră către diverse instituții publice, cum ar fi, spre exemplu: Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În cazul în care sunteți asigurat la o companie privată de asigurări de sănătate din România ori din alt stat european, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise către asigurător, în vederea decontării serviciilor medicale de care ați beneficiat.

 1. Cum și când se realizează transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe?

În cazul în care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societăți din alte țări, în vederea inițierii, încheierii și dezvoltării unor contracte și/sau proiecte cu o asemenea entitate, precum: travel management medical, veți fi informat și se vor aplica în mod corespunzător garanțiile prevăzute de art. 44-49 din RGPD.

 1. Drepturile privind protecția datelor cu caracter personal

Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor :

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din RGPD.
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) : În situațiile prevăzute la art. 17 din RGPD, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării:În cazurile prevăzute la art. 18 din RGPD, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor : În cazurile prevăzute la art. 21 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.
 • Dreptul de a te adresa justiției

Nu în ultimul rând, vă aducem la cunoștință faptul că aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau oricărei instanţe competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal al iMEDICAL CARE la adresa poștală menționată la punctul 1 sau prin email la adresa contact@imedicalcare.ro .

În conformitate cu RGPD, vom analiza solicitarea dumneavoastră cu cea mai mare atenție și vă vom trimite un răspuns în termenul legal de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii. În cazul în care solicitarea dumneavoastră presupune o căutare exhaustivă din cauza complexității cererii, termenul de o lună poate fi prelungit cu încă o lună, dar veți primi argumentele care necesită prelungirea termenului de soluționare.